Socionikos forumas
http://www.lt.socionika.org/

Tipai MANO akimis
http://www.lt.socionika.org/viewtopic.php?f=50&t=17
Puslapis 913

Autorius:  Liepa [ 30 Spa 2006, 16:15 ]
Pranešimo tema: 

migle, ?ia yra argumentacijos palyginimas su stimulu.

V. Gulenko tekstuose radau platesn? lentel?:

                            Temperamentas            Nuostata  Percepcija  Komunikabilumas  Stimulas  Argumentacija

Don Kichotas :bintuition::wlogic: lankstus (sangvinikas)      tyrin?tojas  asociatyvus        dalykinis          unikalumas    restruktorius

Diuma          :wsensoric::bethics: jautrus (melancholikas)    socialas        komutatyvus      nuoširdus          gerov?          diplomatas

Hugo            :bethics::wsensoric: atkaklus (cholerikas)        socialas        distributyvus      aistringas          statusas        serg?tojas

Robespjeras :wlogic::bintuition: pusiausvyras (flegmatikas) tyrin?tojas  disociatyvus        šaltakraujis    pasitik?jimas  konstruktorius

Hamletas      :bethics::wintuition: atkaklus (cholerikas)        humanitaras  disociatyvus      aistringas          unikalumas    serg?tojas

Gorkis          :wlogic::bsensoric: pusiausvyras (flegmatikas) valdytojas    distributyvus      šaltakraujis      gerov?        konstruktorius

Žukovas        :bsensoric::wlogic: lankstus (sangvinikas)      valdytojas      komutatyvus    dalykinis          statusas        restruktorius

Jeseninas      :wintuition::bethics: jautrus (melancholikas)  humanitaras    asociatyvus        nuoširdus        pasitik?jimas  diplomatas

Džekas          :blogic::wintuition: atkaklus (cholerikas)        tyrin?tojas    disociatyvus        dalykinis        unikalumas    konstruktorius

Dreizeris        :wethics::bsensoric: pusiausvyras (flegmatikas) socialas      distributyvus      nuoširdus        gerov?          serg?tojas

Napoleonas    :bsensoric::wethics: lankstus (sangvinikas)      socialas      komutatyvus      aistringas          statusas        diplomatas

Balzakas        :wintuition::blogic: jautrus (melancholikas)    tyrin?tojas    asociatyvus      šaltakraujis    pasitik?jimas    restruktorius

Štirlicas          :blogic::wsensoric: atkaklus (cholerikas)      valdytojas    distributyvus      dalykinis          statusas        konstruktorius

Dostojevskis  :wethics::bintuition: pusiausvyras (flegmatikas) humanitaras disociatyvus    nuoširdus          pasitik?jimas  serg?tojas

Hekslis          :bintuition::wethics: lankstus (sangvinikas)      humanitaras  asociatyvus      aistringas          unikalumas    diplomatas

Gabenas        :wsensoric::blogic: jautrus (melancholikas)      valdytojas  komutatyvus    šaltakraujis        gerov?          restruktoriusJei paži?r?tume tiktai kvadras - tik pagal "nuostat?" yra po dvi kiekvienos atstovus, o dviej? "nuostat?" tr?ksta.  Pagal visus kitus parametrus - po vien?, t.y. ?vair?s (visi) atstovai.


Autorius:  migle [ 30 Spa 2006, 16:27 ]
Pranešimo tema: 

Liepa: aciu, panagrinesiu. :smile: (o lenteliu/schemu myletoju butinai 2 f-ja :wlogic:?)

Autorius:  Liepa [ 30 Spa 2006, 16:49 ]
Pranešimo tema: 

migle, ?tariu, kad tur?t? b?ti k?rybin?, nes ji produktyvin?, t.y. linkusi perdirbti - savaip strukt?ruoti.  Bent jau man tada ir tik taip išryšk?ja pasl?pti vidiniai d?sningumai, ryšiai (kas su kuo siejasi)

Autorius:  Solanža [ 30 Spa 2006, 17:04 ]
Pranešimo tema: 

Liepa: o jei dar b?t? apibr?žimai, kas yra: asociatyvus, komutatyvus, distributatyvus, disociatyvus ir restruktorius - b?t? išvis pasaka. :smile:

Autorius:  Liepa [ 30 Spa 2006, 17:06 ]
Pranešimo tema: 

Dichotomija nuolat naudojama socionikoje kaip analiz?s instrumentas. Kiekviena savyb? turi savo priešingyb? – tai pagrindin? žmogaus nuostata, per kuri? vyksta supan?io pasaulio pažinimo procesas nuo pa?i? seniausi? laik?. Šviesa priešpastatoma tamsai, vyriškas pradas moteriškam, dangiškas gyvenimas žemiškajam ir taip toliau. Žmogus suvokia save tuomet, kai išmoksta atskirti sav?j? «aš» nuo visko, kas yra «ne aš».

Socionikoje labiausiai paplit? keturios dichotomin?s Jungo skal?s, kuri? pagalba sudaromi sociotipai:

racionalumas-iracionalumas, ekstraversija-intraversija, logika-etika, sensorika-intuicija.

Taip pat pla?iai kaip ir dichotomijos, socionikoje gvildenamas dalijimas ? keturias dalis. Pagal ?.Jung?, kryžiaus archetipas kolektyvin?je pas?mon?je - seniausias kvateriškumo simbolis. Moksliniuose tyrimuose šis analiz?s metodas giliai ?sitvirtino R.Dekarto d?ka, kuris sudar? sta?iakampi? koordina?i? sistem?, dalijan?i? plokštum? ? keturis lygius kampus.

Šis b?das socionikoje naudojamas išskiriant kai kurias maž?sias grupes po 4 tipus kiekvienoje. Jos susidaro kryžmiškai perkertant dvi Jungo dichotomines skales. Pavyzdžiui:TMEPERAMENTAS

                        ekstraversija

            ATKAL?S      |    LANKST?S

          (Cholerikai)    |    (sangvinikai)

racio ------------------|------------------- iracio

            STABIL?S    |    JAUTR?S

        (Flegmatikai)    |    (melancholikai)

                                |

                        intraversija

NUOSTATA (KLUBAI)

                          logika

                              |   

        VALDYTOJAI    |    TYR?JAI

sensorika ------------|------------- intuicija

                              |   

            SOCIALAI    |    HUMANITARAI

                              |

                            etika

PERCEPCIJA (suvokimas)

                          sensorika

                                |

    DISTRIBUTYV?S    |    KOMUTATYV?S

racio -------------------|------------------- iracio

                                |

        DISOCIATYV?S  |    ASOCIATYV?S

                                |

                          intuicija

KOMUNIKABILUMAS

                            logika

                                |

            DALYKINIS    |    ŠALTAKRAUJIS

ekstraversija-----------|----------- intraversija

                                |

          AISTRINGAS    |    NUOŠIRDUS

                                |

                            etika

STIMULAS

                          sensorika

                                |

            STATUSAS    |    GEROV?

ekstraversija-----------|----------- intraversija

                                |

        UNIKALUMAS      |    PASITIK?JIMAS

                                |

                          intuicija

ARGUMENTACIJA

                          logika

                                |

KONSTRUKTORIAI      |    RESTRUKTORIAI

racio -------------------|------------------- iracio

                                |

        SERG?TOJAI      |    DIPLOMATAI

                                |

                            etika
Autorius:  Liepa [ 30 Spa 2006, 20:47 ]
Pranešimo tema: 

PERCEPCIJA (SUVOKIMAS)1. Sensoriniai iracionalai, arba KOMUTATYV?S.

Sociotipai: :bsensoric::wlogic: FL (Žukovas), :wsensoric::blogic: SP (Gabenas), :bsensoric::wethics: FR (Napoleonas), :wsensoric::bethics: SE (Diuma). 

Suvokimas šioje grup?je maksimaliai tikslus ir konkretus, išsiskiria vaizdumu ir ap?iuopiamumu - labiausiai priartintu prie tikrov?s. Kai toks sociotipas patenka ? neapibr?žt? situacij? - jis vadovaujasi savo praeities patirtimi arba remiasi šioms aplinkyb?ms standartiniais ?vyki? vystymosi scenarijais.

Pasaulis komutatyviems sociotipams – tai mozaikin? kompozicija, kur kiekvienas akmen?lis gali b?ti perkeltas (tuo atveju paveiksl?lis kei?iasi, kaip kaleidoskope), bet ne išmestas. Tikrov?s suvokimas gaunasi truput? plokš?ias, bet detalus. Buitiniame lygmenyje ši? sociotip? atstovai kaupia daug daikt?, bet su jais silpnai tvarkosi.

Komutatyvumas (perk?limas, perjungimas) kaip matematikos operacij? d?snis atspindi b?tent toki? šios grup?s savyb?: ? + b = b + a.

Komutatyv?s tipai nebijo apverst? vaizd?. Matyt, tod?l jie gerai orientuojasi vietov?je, greitai surasdami paž?stamus daiktus arba konstatuodami j? persik?lim?.

Ir dar viena pastaba. Dabar madinga praktin?s psichologijos srov? - neurolingvistinis  programavimas (NLP) yra b?tent šitos percepcin?s grup?s koncentruota išraiška. NLP metodika faktiškai kuriama remiantis s?moninga sensorini? kanal? komutacija (perstatin?jimu).2. Intuityv?s iracionalai, arba ASOCIATYV?S.

Sociotipai: :bintuition::wlogic: IL (Don Kichotas), :wintuition::blogic: TP (Balzakas), :bintuition::wethics: IR (Hekslis), :wintuition::bethics: TE (Tutanchamonas).

Ši suvokimo r?šis realizuojasi per laisvai atsirandan?ius vaizdus. Kokia nors viena suvokiamo paveikslo detal? sukelia šiems sociotipams vientis? ideal? vaizd?, asocijuodamasi su visu jo turiniu.

Asociatyviems sociotipams sistema - tai ne hierarchin? tvarka pagal kok? nors kriterij?, o visaapimantis tinklinis (visko su viskuo - kas kada nors pateko ? j? akirat?) ryšys. D?ka sugeb?jimo sugauti voratinklinius tarpusavio ryšius šie sociotipai gerai numato arba nujau?ia ateit? – ?vyki? vystymosi tendencij?. Jie kartu remiasi visiems žinomu "domino" principu: vienas pastumtas kauliukas kliudo kit?, kol sugri?va visa grandin?. Tod?l elgsenoje jie visada pasiruoš? labiausiai tik?tinam ?vykiui. Šios grup?s sociotipai turi daug ?vairi? id?j?, bet šios id?jos silpnai surikiuotos, laisvai persilieja viena ? kit?.

Matematiškai asociatyvumas užrašomas kaip "pa?mimo ? skliaustelius" operacija - laisvas d?men? arba daugikli? grupavimas: ( a + b ) + c = a + ( b + c )3. Sensoriniai racionalai, arba DISTRIBUTYV?S.

Sociotipai: :blogic::wsensoric: PS (Štirlicas), :bethics::wsensoric: ES (Hugo), :wlogic::bsensoric: LF (Gorkis), :bsensoric: RF (Dreizeris).

Jie suvokia netolygiai, tarsi per tam tikrus tradiciškumo akinius – sutvarkyt? patirt?, kuri vienus daiktus arba b?senas stato ? pirm? plan? ir nustumia kitus, kurie tampa tiesiog fonu. Distributyvi psichika supratim? apie supan?io pasaulio reiškinius surikiuoja tam tikra tvarka - išskirsto juos ? pirmus, antrus, tre?ius ir t.t. priklausomai nuo distribucijos gilumo. Pirmieji objektai tokioje surikiuotoje eil?je suvokiami aiškiai ir konkre?iai, paskutinieji - tarsi iškrenta iš suvokimo, ? juos mažai atsižvelgiama.

Distributyv?s sociotipai sunkiau už visus pakelia neapibr?žtum? (vienod? tikimybi? baigtis), kadangi netenka savo atramos taško - galimyb?s paskirstyti j?gas ir priemones konkre?iam tikslui siekti. Tod?l jie stengiasi kaip galima grei?iau pereiti prie stabilios b?senos – arba gr?žti prie seno, arba peršokti prie naujo.

Tai patys organizuo?iausi ir punktualiausi sociumo nariai, griežtai besilaikantys laiko grafiko ir technologin?s disciplinos. D?ka ši? savybi? pagal j? nuošimt? kolektyve arba socialiniame sluoksnyje galima vertinti jo stabilum? ir atsidavim? tradicijoms. Daikt?, kuriais jie apsupa save, mažiau, negu turi Komutatyv?s, bet užtat jie išlaikomi tvarkingiau.

Distributyvus d?snis matematiškai gali b?ti užrašytas kaip sandaugos pakeitimas suma, t.y. kaip "skliausteli? nu?mimo" operacija: a ( b + c ) = ab + ac

Bendras daugiklis "?", simboliškai išreikiantis tvirtai puosel?jam? tradicij?, tolygiai paskirstomas tarp vis? d?men?. Distributoriai nevalingai perleidžia vis?, kas naujai suvokiama, per savo praeities patirt? - m?sto estetini? vaizd? pagalba.4. Intuityv?s racionalai, arba DISOCIATYV?S.

Sociotipai: :blogic::wintuition: PT (Džekas Londonas), :wlogic::bintuition: LI (Robespjeras), :bethics::wintuition: ET (Hamletas), :wethics::bintuition: RI (Dostojevskis).

Tai yra redukcinio suvokimo tipai – perlaužiantys bet koki? iš išor?s gaunam? informacij? per pagrindini? savo pasaul?ži?ros s?vok? prizm?. J? percepcija didžia dalimi kuriama paž?stant sud?tingai kombinuojamus pirmaelementus, kuriuos Jungas savo laiku pvadino archetipais. Tokiu b?du, disociacija - tai skilimas ? nat?ralias mažiausias daleles. Iš ši? komponent? Disociatyvus tipas gali sintetinti bet kokio sud?tingumo vaizd?.

Kokio nors ?vykio baig?i? neapibr?žtumo b?senoje Disociatyv?s tipai numato veiksmus visiems galimiems jo vystymosi variantams. Jie ramiai laukia ateities, po to kai pasiruošia ir teigiamam ir neigiamam laukiamo ?vykio baigties variantui.

Matematiškai disociacijos reiškinys  analogiškas "išk?limo už skliaust?" operacijai – sud?ties pakeitimui sandauga: ab + ac + ad = a (b + c + d)

Id?j? kiekyb?s poži?riu Disociatyv?s nusileidžia Asociatyviems, bet j? tvarkymo ir privedimo prie konceptualios arba "ideologin?s" b?senos poži?riu - yra pranašesni.

Kaip beb?t? keista, jie negali atspind?ti išorinio paveikslo savo vidiniame ekrane. Jie nevalingai suskaldo j?, o paskui iš naujo surenka, piešdami ?sivaizduojamus vaizdus, kurie neturi prototip? realyb?je.

Autorius:  Liepa [ 30 Spa 2006, 20:53 ]
Pranešimo tema: 

KOMUNIKABILUMAS1) AISTRING? sociotip? grup? (etiniai ekstravertai), kurie pasitiki savo santykiais su kitu žmogumi ir nebijo atvirai reikšti savo simptijas ir antipatijas; labiausiai kalb?s (draugiški) neformaliuose kontaktuose tipai;2) ŠALTAKRAUJ? sociotip? grup? (loginiai intravertai), kurie nepasitiki savo jausmais ir tod?l labai sant?r?s emociniuose pasireiškimuose; mažiausiai kalbi (drauginga) žmoni? kategorija;3) DALYKINI? sociotip? grup? (loginiai ekstravertai), kurie link? ? kontaktus dalykiniame bendravime ir kuri? emocijos nukreiptos ? darbo rezultatus;4) NUOŠIRDŽI? (Dvasing?) sociotip? grup? (etiniai intravertai), kurie pasižymi užsl?ptu dvasini? pergyvenim? pasauliu ir išsiskiria stipriu, nors ir nedemonstruojamu prie pašalini? dvasiniu prieraišumu; jiems b?dingas vidutinis komunikabilumo laipsnis – yra kalb?s paž?stam? ir saviški? rate.


Autorius:  Liepa [ 30 Spa 2006, 20:57 ]
Pranešimo tema: 

STIMULAS1) Stimul? grup? STATUSAS, kuria motyvuojasi sensoriniai ekstravertai, reiškia valdžios, ?takos, žymios socialin?s pad?ties, autoriteto tarp kaip galima didesnio žmoni? rato, siekim?;2) Stimul? grup? GEROV?, kuria motyvuojasi sensoriniai intravertai, pasireiškia geru materialiu apsir?pinimu, komfortiškomis egzistavimo s?lygomis, stabilios ateities garantijomis;3) Stimul? grup? UNIKALUMAS, kuriai priklauso intuityv?s ekstravertai, apjungia savyje naujus ne?prastus sumanymus, svarbiausius atradimus ir išradimus bet kuriose srityse, galimyb? b?ti pradininkais, platinti netradicinius mokymus ir gyvenimo formas;4) Stimul? grup? PASITIK?JIMAS, ?traukianti ? produktyvi? veikl? intuityvius intravertus, apib?dina asmenin? žingeidum?, gil? vidin? interes? daiktams ar darbo metodams, teigiam? subjektyv? sprendžiamo uždavinio vertinim?.


Autorius:  Liepa [ 30 Spa 2006, 21:08 ]
Pranešimo tema: 

ARGUMENTACIJA1. Loginiai racionalai, arba KONSTRUKTORIAI. Išsiskiria kaip samprotavim? pilnumu, taip ir patvarumu. Tod?l j? argumentacija pati konstruktyviausia. Savo samprotavim? rezultatus apiformina išprotavim? (išvad?) pavidalu – kaip tam tikr? darni? login? konstrukcij?, optimaliai tinkan?i? tarnauti baze, pagrindu mokslinei teorijai, d?sni? suvestinei, organizacinei strukt?rai, technologijai ir t.t.

Konstruktorius labai sunku išmušti iš kalbini? samprotavim? login?s grandin?l?s. Jie laisvai orientuojasi visoje d?stomos medžiagos apimtyje, tod?l gali prad?ti jos d?stym? praktiškai nuo bet kurio taško. J? argumentacijos stiliaus tr?kumas yra kit? paradigm? ignoravimas – noras vystyti mint? tiktai savos s?vok? sistemos ribose.2. Loginiai iracionalai, arba RESTRUKTORIAI. J? samprotavimai išsiskiria pilnumu, ta?iau nepatvarumu. D?l to jie yra link? ? transformacijas ir kaip materialaus, taip ir idealaus pob?džio logini? sistem? perdirbimus. J? argumentacij? vadinsime restruktyvia. Nerasdami juos dominan?i? problem? sprendimo b?d? turimos paradigmos ribose, Restruktoriai skolinasi juos iš kit? paradigm?. Samprotavim? rezultatus jie apiformina "proveržio" pavidalu – išeities radimu iš uždaro rato. D?l šios priežasties jie neretai išsiskiria sumanumu ir išradingumu, atrodyt?, logiškai neišsprendžiamose situacijose.

Restruktoriai truput? nusileidžia Konstruktoriams ?rodym? pateikimo nuoseklumu. J? kalboje nuolatos sutinkami išoriniam klausytojui nemotyvuoti atsitraukimai nuo pagrindin?s temos. Užtat restruktyvi argumentacija laisva nuo dogmatiškumo ir išsiskiria platesne erudicija.3. Etiniai racionalai, arba SERG?TOJAI. Pasižymi patvarumu, ta?iau samprotavim? nepilnumu. Seka, kaip laikomasi j? referentin?s grup?s priimt? ir ?tvirtint? ? "teising?" lygmen? konstrukcij? ir paradigm?, mažai kreipdami d?mesio ? j? siaurum? ir netobulum?. Savo samprotavim? rezultatus apiformina interpretacij? pavidalu, t.y. nustatydami atitikim? tarp naujai suvoktos informacijos ir t? ar kit? kultivuojamos paradigmos d?sni?. Serg?toj? argumentacija kuriama remiantis autoritetais, visuomen?je ?sitvirtinusiomis normomis, o taip pat savok? pavadinim? traktuote – terminais, tod?l gali b?ti pavadinta nominatyvine (?vardijam?ja). J? samprotavimai d?l šios priežasties neretai suvedami ? gin?us apie tai, ar teisinga yra vadinti t? ar kit? reiškin? tam tikra s?voka.

Emocin? Serg?toj? argumentacijos pus? išsiskiria ypatingu tvirtumu, o taip pat apeliacija ? pašnekovo jausmus. B?tent šioje grup?je, labiau nei kitose, gresia pavojus nusiristi ? epigoniškum? ar scholastik?.4. Etiniai iracionalai, arba DIPLOMATAI. Jiems labiausiai b?dingas kaip samprotavim? nepatvarumas, taip ir nepilnumas. J? argumentacijos logiškumas nedidelis ir jie, tai suprasdami, bando papildyti j? aprašin?jimu, t.y. visos, tam tikra tema jiems žinomos, informacijos paskelbimu. To d?ka jie sukuria sau pagrind? diplomatiniam manevrui - vienos s?vok? sistemos pakeitimui kita. Iš šono tai atrodo, tarsi žmogus b?ga nuo atsakymo, "išsisukin?ja".

Deskriptyviam (aprašomajam) b?dui b?dingas vis? žinom? subjekto apibr?žim?, savybi? išvardijimas, samprotavimai iš pa?i? ?vairiausi?, tegu netgi logiškai ir viena su kita nesusijusi? paradigm? ir galimyb?s padaryti išvadas suteikimas pa?iam klausytojui. Kartu paprastai pabr?žiama,  kaip sud?tinga prieiti vienareikšm? išvad?. Diplomatai labiau už visus bijo kaltinim? ketinimais išvengti aiškaus atsakymo. J? kognityvin? (pažinimo) problema - tai tiesos kriterij? paieškos arba bent tos ar kitos paradigmos panaudojimo pateisinimas.


Autorius:  Nadia [ 31 Spa 2006, 12:18 ]
Pranešimo tema: 

Paimkime percepcij?. Asociatyvi (Balzakas, Jeseninas) ir Disociatyvi (Džekas, Hamletas, Dostikas).

Aš tiesiai-šviesiai galiu pasakyti - aš buvau nustebusi, išgirdus Solanžos percepcijos detales. Ji min?jo, kaip grožisi atskirom k?no dalim, rankom, nosimi, l?pom ir t.t. Buvau nustebusi, nes aš nematau t? detali?. Aš matau bendr? vaizd?. Neretai budavo, kad aš grož?jausi kokiu nors žmogum, bet aš ne už k? nepasaky?iau, kokia ten pas ji nosis, ranka ir bet kokia kita k?no dalis. Aš tik matau dabar t? vaizd?, atsimenu jausmus. Aš net nesuprantu, kaip atskira k?no dalis gali b?ti graži. Tarkime sud?jus gražias k?no dalis pilnas vaizdas neb?tinai irgi bus toks. Graži gali b?ti tik visuma. Ir apskritai man tai labai subjektyvu: jei žmogus patinka - man bus gražu, jei ne - tada ne.

Kokia nors viena suvokiamo paveikslo detal? sukelia šiems sociotipams vientis? ideal? vaizd?, asocijuodamasi su visu jo turiniu.
Taip, tik ?manomas ir atvirks?ias variantas - viena suvokimo detal? gali sukelti negatyv? vaizd?. Aš vaikyst?je rinkau kalendoriukus ir vieni šuniukai man patikdavo, kiti ne. Kai pra?jo daug met?, aš ži?r?jau ir bavau nustebus, kokia nereikšminga smulkmena ?takodavo viso vaizdo pri?mim? ar ne (simpatija/antipatija). Pvz. šito šuniuko yra snukis ir išraiška - aš vadinau "??????" nuo žodžio "????" - negražu. O šitas panašus ? avyt? - iš viso pats bjauriausias:)). O šito šuniuko yra toks kilnus žvilgsnis ir laikysena - pats nuostabiausias. O dar buvo šuniukai - kurie buvo panaš?s ? Ala Pugaciov?:)))), atsimenu, net iš pamokos mane išvar? už tai, kad žveng?m iš šit? puga?iovišk? šuniuk?. Visi šuniukai man asociavosi su kokiu nors kitu realiu ar knygose egzistuojan?iu šuniuku ar kitu gyv?nu ir aš suteikdavau kiekvienam atitinkam? vard?.


Autorius:  Solanža [ 31 Spa 2006, 12:31 ]
Pranešimo tema: 

Nadia: tu paklausk pas džekus ir hamletus, ar jie taip daro, kaip aš - grožisi atskirom kūno dalim. Turėtum išgirsti įdomų atsakymą. Kadangi tai :wsensoric: zona.

Noriu pasakyti, kad neteisingai jesenino ir balzako percepciją aiškini.

Autorius:  Nadia [ 31 Spa 2006, 12:41 ]
Pranešimo tema: 

Solanža: o aš jų po ranka neturiu.
Nu paaiškink teisingai apie percepciją.

Autorius:  Solanža [ 31 Spa 2006, 13:01 ]
Pranešimo tema: 

Nadia: geriau būtų, kad aiškintų logikai, jiems tas geriau sekasi.

Tiesiog pamąstyk apie šitą sakinį: "Asociatyviems sociotipams sistema - tai ne hierarchinė tvarka pagal kokį nors kriterijų, o visaapimantis tinklinis (visko su viskuo - kas kada nors pateko į jų akiratį) ryšys."

Tik pridurčiau, kad Jeseninai išties mato Visumą (tarkim, ta visuma tai ežeras, kuris turi kontūrus ir spalvą), tačiau neįvertina VISŲ absoliučiai galimų sąryšių iš karto (nepamato absoliučiai visų nutiestų gijų tarp atskirų ežero krantų, o tik tas, kurios, užmetus žvilgsnį, tą akimirką yra labiausiai išryškėję).

Manau, būtent silpnos :blogic: dėka.

Autorius:  migle [ 02 Lap 2006, 10:33 ]
Pranešimo tema: 

Liepa: kaip išsamiai ir informatyviai. labai fainai, ačiū. :smile: studijuosiu.  o visa tai galima rasti kažkur inete?

Autorius:  Dalyvis.54 [ 02 Lap 2006, 12:10 ]
Pranešimo tema: 

Liepa, labai įdomi medžiaga, ačiū :smile:

Puslapis 913 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/