Socionikos forumas
http://www.lt.socionika.org/

Kur yra tipas?
http://www.lt.socionika.org/viewtopic.php?f=50&t=106
Puslapis 26

Autorius:  Solanža [ 20 Rgs 2004, 16:32 ]
Pranešimo tema: 

Tu teisi, Skarlet... neabejotinai, mes galime ir turime stengtis tokiais b?ti....

Barbik? gal nor?jo pasakyti, kad žmogus turi teis? rinktis, kokiu jam b?ti: su viena ar daugiau kauki?, ar be kauk?s. Ir kad t? galimyb? rinktis b?ti kokiu nori, gal ir reik?t? gerbti, ar tiesiog, pripažinti.  :neutral:

Autorius:  Dalyvis.53 [ 20 Rgs 2004, 17:04 ]
Pranešimo tema: 

>Bet kod?l norima vis pralaužti t? kauk?, kuri? žmogus nusistato?

barbike: Tam kad pažinti tikr?j? žmog? ir žinoti ar juo galima pasitik?ti, kaip jis eglsis tam tikrose situacijose ir panašiai. Gal? gale su tuo žmogum galb?t teks nugyventi ne trumpa laiko tarpa..

Autorius:  Skarlet [ 20 Rgs 2004, 18:03 ]
Pranešimo tema: 

Taip, kauk?s irgi tarpusavy bendrauja... b?na netgi ir gyvena... bet jos negali myl?ti ir nemoka džiaugtis, nes visada gyvena baim?je, kad tik kas nenupl?št? tos kauk?s, kad tik nepamatyt? koks aš iš tikr?j? baisus...Barbike, kod?l tau atrodo, kad kauk? reikalinga?

Autorius:  Liepa [ 20 Rgs 2004, 18:22 ]
Pranešimo tema: 

Žmogus auginasi kauk? tada, kai nesijau?ia saugus.  Maskuojamasi nes?moningai - tai tarsi ?gimta savyb? "išgyventi".

Ta?iau manau, kad žmogus VISADA jau?ia, kad jis negali b?ti savimi, kad aplinka jam priešiška, šalta. Ta kauk? yra tarsi lukštas, kailiniai - po kuriais slepiasi tikrasis tipas.

Ilgainiui gali susiformuoti poži?ris, kad aplinka ir negali b?ti kitokia, o tik tokia, su kuria susidurta praktiškai. Tod?l netgi patek?s ? harmoning?, šilt? aplink?, žmogus ne iš karto numes tuos kailinius (kaukes). Tur?s praeiti tam tikras laikas - adaptacija ar aklimatizacija.Ta?iau iš kitos pus?s - argi ?manoma, kad žmogus patirt? vien tik šaltos aplinkos poveik?? Vaikyst?je kontaktai gali b?ti uždaresni. Bet paskui visvien išeinama ? platesn? visuomen?. Patyr?s ir šalt?, ir šilum? žmogus juk pradeda atskirti juos, orientuotis.

?ia gal kitokie d?sniai suveikia, gal ?g?džiai... Tikriausiai gird?jote teorijas, kad vaikyst?je stipr? kontroliavim? patyr?s žmogus nebemoka pats susirasti kitokio partnerio ir pan. Jis tarsi "išmoko rol?"...

Autorius:  Pelene [ 22 Rgs 2004, 10:45 ]
Pranešimo tema: 

Gal kartais gyvenime ir reikalingas lengvutis , pabizgintas domino. Bet jei pats nešiosi kauk?, niekada negal?si jaustis mylimas, nes bus mylima kauke. O jau taip gyvenimas sutvertas, kad visi trokšta b?ti mylimi.O jei tu myli kit? žmog?,o pasirodo jis su kauke...............

Vienu žodžiu, artimi, nuoširdus santykiai n?ra ?manomi tarp žmoni?, kurie nešioja kaukes.

Tokia gyvenimiška situacija. Jei logikas kerta etikui ? jo skaudži? viet? (kažkod?l logikai, tai daro be galo skaudžiai), nat?raliai etikas be ašaru neištvert?, o jau ?ia nuo tipo ir nuo žmogaus priklauso, kada ir kaip tos ašaros matomos.O jeigu tas vargšas etikas užsid?j?s "nejautrumo" kauk?, gal toje situacijoje jis jausis išgyven?s. Bet ?domu, kas ten dedasi po ta kauke, gal ten viskas išpuv? nuo ašar?...........O logikas, nieko blogo ne?tardamas ir toliau sau "kapoja".......

Tai ar ?manomi tokie santykiai?

Ypatingai tai svarbu tarp gero santykio žmoni?.

Autorius:  Dalyvis.53 [ 22 Rgs 2004, 12:27 ]
Pranešimo tema: 

Tai aš ir min?jau, kad d?l to ir norima pralaužti kauk? ir pamatyti, kas ten iš tikro. Juk prie kito žmogaus niekada nepriart?si, nepralauž?s kauk?s. O poto, tas žmogus galb?t ims tavimi pasitik?ti ir nerodyt kauk?s, lygiai taip pat ir tu jam atskleisi tikr?j? "aš". Taip ir gyvena žmon?s, su atsargos priemon?mis :happy:

Autorius:  Skarlet [ 22 Rgs 2004, 15:43 ]
Pranešimo tema: 

Tai kam gi apskritai reikalingos tos kauk?s? Tam, kad b?t? k? nupl?šin?ti???

Tod?l ir sunku rasti savo papildinuk?, nes per kaukes nepastebime jo, neuž?iuopiame... Dualas tuo ir nepakei?iamas, kad tik b?damas pa?iu savimi esi dualui pats reikalingiausias, sulig kiekvienu kauk?s nutrup?jimu ryšys stipr?ja ir tobul?ja, pats savaime... Kiekvienoje dual? poroje kažkuris vienas tur?t? b?ti tas nutrup?jim? iniciatorius, grei?iausiai etinis, o gal ekstravertas? Hmmm...

Autorius:  Solanža [ 22 Rgs 2004, 17:14 ]
Pranešimo tema: 

kauk?s skirtos daugiau apsaugai nuo išor?s pasaulio, ir šitoje temoje turb?t galima šituos du, svetim? ir sav?,pasaulius atskirti. Visuomen?je esi su storesne ar plonesne kauke, ta?iau nuo draug? retas kuris slepiam?s ir nesam savimi. Tiesa, kartais nelengva iškart nusimesti kauk?, tai ateina palaipsniui paž?stant vienas kit?, atsipalaiduojant, ?sitikinant, kad tas žmogus tav?s nesužeis, ne?skaudins, koks tu beb?tum. Galvo?iau, kad inicijuoja tai tiek etikai, tiek ekstravertai, tik skirtingus pri?jimo metodus naudoja. Bet ?ia j?s labiau specialistai  :smile:

Autorius:  Liepa [ 22 Rgs 2004, 18:03 ]
Pranešimo tema: 

Turb?t tai bus iš logikos pozicij? - bendraujant noriu, kad bendraut? su MANIM. Jei apsimetin?siu, sl?psiuos po kauke - tai juk gausiu tai, kas skirta "tam kitam". Kas man iš to?

Gynyba gali b?ti ?vairi. Vienas variantas yra atstumas. Kitas - prisileisti visai arti, bet pa?iam nepasirodyti, t.y. b?ti su kauke.Kalbant apie kaukes, sav?s neparodym? gali b?ti ?domus dar vienas poži?ris...

Kas yra didesn? g?da - ar apgauti kit? ar b?ti apgautam?

Autorius:  barbike [ 22 Rgs 2004, 19:19 ]
Pranešimo tema: 

Va, užsikabinau už žodži? "prisileisti perdaug arti". O jei aš (kalbu aplamai, ne apie save) nenoriu nieko prisileisti ar?iai sav?s? M?s? mieste taip mir? viena poet?, nes ji nieko neprisileido prie sav?s...atstumdavo bet koki? pagalbos rank?, net kažkada buvusi? labai artim? draug?... Tokie žmon?s labai vieniši. Bet tik tod?l, kad jie patys šito nori. Kas tai? Išdidumas? Ar tokia jau b?do savyb??

Autorius:  Skarlet [ 22 Rgs 2004, 20:58 ]
Pranešimo tema: 

Kauk?s trapumas ir storis manau daugiausia priklauso nuo to, šalia koki? tip? augai, gyveni, dirbi, kaimyniaujies... Jei su j? dauguma santykiai palank?s, tos kauk?s manau kaip ir n?ra, bet... turiu minty nat?raliai palank?s, apspr?sti tip? suderinamumo arba laikantis tinkamo atstumo, o ne "išsunkti", dedant nežmoniškas pastangas išvengti konflikt? ir išsaugoti juos gerus. Dažnai tai klaidingai laikoma mandagumu, ir iš to išsirutulioja problemos...  O draugus dažniausiai renkam?s tuos, kurie mums "dera", na išskyrus tokius li?dnus atvejus, kai toks tr?kumas palanki? tip? aplinkui, kad pats žmogus nebeskiria, kur jis, o kur kauk?... ir nebemoka tapti laimingu...Liepa, geras klausimas, manu net atskiros temosvertas, nes tikt? nutipavimo testui, bet b?tinai tur?t? b?ti sukonkretinta, kokia apgavyst?, kurioje srityje.

Autorius:  Liepa [ 22 Rgs 2004, 22:04 ]
Pranešimo tema: 

Aš ir nepagalvojau apie srit?....

Klausim? uždaviau tod?l, kad iš temos taip išsirutuliojo. Aš j? interpretuoju per gynyb?/puolim? - kaip ?ia ir buvo kalb?ta.Jei g?da b?ti apgautam - tai žmogus mano, kad jis kaltas d?l gynybos sprag?. Nepasir?pino, nepasteb?jo, "promaxas" - žargoniškai.

Jei g?da apgauti - vadinasi, kalt? tenka užpuolikui. Pulti ir skriausti negražu.Geriau jau b?ti apgautam, negu pa?iam apgauti. Ta?iau TUO žmogumi pasitikima paskutin? kart?.

Autorius:  Dalyvis.100196 [ 23 Rgs 2004, 09:59 ]
Pranešimo tema: 

Kauk? yra ir gynyba ir puošmena kartu. Žmogus nežino savo tikr? savybi?, bet tuoj pat ?vairi? pasak? ir patarim? pagalba gali sužinoti, koks jis tur?t? b?ti - ir 'tampa' - kiek visoki? pavyzdžiui meil?s ?sivaizdavimo variant? - po to jie rašo jau savo knygas iš kuri? kiti žmon? mokinasi. Arba žmogaus 'tobulumo'. Vienas žmogus iš kažkur buvo nukabin?s id?j?, kad kuom žmogus yra tobulesnis, tuom jo pailgesnis veidas. Ir k? - prieš veidrod? darydavo pratimus. Mes pakviet?me j? medituoti, jis at?jo kart?, po to apži?r?jo save prieš veidrod? - žinote padeda, sako. Bet man dar reikia kiek pailginti veid? prieš tai - aš dar nepasiruoš?s meditacijai. Tai gali b?ti ir gynubos variantas. Vienas žmogus ?tikin?jo save, kad jam patinka Heavy Metal muzika, nors iš ties? nem?go jos, bet už sienos labai garsiai nuolat grodavo.. Ir ?tikino - dabar labai m?gsta toki? muzik?, tiesa, pavargsta greit nuo jos.

Jei d?l koki? tai priežas?i? kauk? sugri?na, aplinkiniai skundžiasi, kad j?s pasidar?te nuobodus. Jums sunku daryti kai kuriuos darbus, kuriuos lengvai dar?te anks?iau - automatizmas mažiau gelbsti. Ir apsauga, aišku.. Ar sapnavot kada, kad vaikštot po miest? ir staiga pastebit, kad esate nuogas?

Kaip pasteb?ti kauk?? Asmenyb? yra besikei?ianti, o kauk? yra pastovi. Jei paseksite savo nuolatinius bruožus ir pom?gius, kuriems skiriate daugiausiai laiko - tai grei?iausiai bus kauk?s bruožai. Galite pajausti kauk?s kraš?iukus, kai prisimenate vaikyst?s situacijas, kai kauk? formuojasi. Jei pasteb?site, kad niekaip negalite peržengti toki? bruož?, kuriuos j?s sau priskiriate, nors iš tikr?j? j?s? 'skal?' žymiai platesn? - steb?kite tai. Kad ir forume - ar j?s tik toks, kokiuo esate forumuose? Paimkite viena tem? ir ten b?kite kitoki. Kokie - tokie, kokie J?s nesate. Niekas nežino, kokie j?s esate, tame tarpe net ir j?s patys, tod?l j?s turite teis? b?ti visokiais. Išskyrus, žinome tokiuos, kokiais j?s esate kitose temose.

Ar reikia 'nusipl?šti' kaukes? Atsakymas nevienareikšmis - tik tada, jei žinote kam tai. Kauk?s yra nebloga apsauga, bet kad jos neturi priaugti prie veido - ?ia jau vienareikšmiškai. Tur?kit - ir naudokit, bet žinokit.

Pabaigai, kas skaitot rusiškai - Vysockio daina apie kaukes:

http://www.kulichki.com:8103/vv/pesni/smeyus-navzryd-kak-u.html


Autorius:  Pelene [ 23 Rgs 2004, 10:15 ]
Pranešimo tema: 

"G?da b?ti apgautam."

D?l ko apgautam? ?ia gali b?ti labai daug ir ?vairi? situacij?.

Tas jausmas - g?da........

Žmogus apgautas,gali jaustis nuli?dintas, ?žeistas,be galo iskaudintas,bet g?da, galima jausti tik tada, kai pralaimima kažkokia kova.Na, nebent apgavyst? suvokiama, kaip  kažkokios kovos bloga baigtis.

Manau, kiekvienas tipas ir žmogus ? apgavyst?,kaip ir ? bet k? kit?, turi savo savotiška poži?r? ir suvokim?.

Autorius:  Pelene [ 23 Rgs 2004, 10:40 ]
Pranešimo tema: 

Dreiph, pagal tavo recept?, kaip aptikti savo kauk? - tokios pas save neradau. :happy: :happy: :happy:

Bet žmon?s, kurie nenešioja kauki? turi kitoki? r?pes?i?. O jos užsid?ti negali,nes tiesiog uždustum.

Puslapis 26 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/