Socionikos forumas
http://www.lt.socionika.org/

Pakalb?kime apie tai, kas labiausiai nuobodu ir ne?domu
http://www.lt.socionika.org/viewtopic.php?f=46&t=322
Puslapis 58

Autorius:  Dalyvis.54 [ 29 Kov 2006, 11:25 ]
Pranešimo tema: 

Nadia, Uspaskichas, mano nuomone, Napoleonas: jis praktikas (sensorika), ne teoretikas ir etikas ir tikrai ekstravertas. Pirma dr?btels, tik paskui pagalvos (situacija dažna su bazine :bsensoric:)O Vagnorius - ne Napoleonas, nežinau kas, panašus ? racional?. Reikia pagalvoti. Ne visiškai tikra d?l jo ekstra/intraversijos.

Autorius:  Nadia [ 29 Kov 2006, 15:54 ]
Pranešimo tema: 

O Kubilius, grynai iš nuotrauk? sprendžiant (laid? dar neži?r?jau) man atrodo Robespjeru. Eisiu specams rodyti.

Cassandra, o k?, jei praktikas, iš karto ? sensorikus? Argi Džekai ne praktikai?

Vakar Landsberg? ži?r?jau. Jo, panašu, kad introvertas. Burba kaip reikiant.

Jurš?nas. Hekslis? hm, hm Etikas gal. D?l intuicijos nesu tikra. Bet ?domus, man Napoleoniškas kažkoks. Bet ?ia tik pirmi ?sp?džiai ir iš mažo kiekio nuotrauk?.

Autorius:  Dalyvis.54 [ 29 Kov 2006, 16:28 ]
Pranešimo tema: 

Nadia, finansine prasme Džekas praktiškas (ten kur reikia id?jas suvartyt ir iš j? pinig? gauti), ?kine prasme - visiškai nepraktiškas. O Uspaskichas - ?kininkas, ne id?j? vartytojas.

Autorius:  Liepa [ 29 Kov 2006, 21:28 ]
Pranešimo tema: 

Exxx.... :happy:  Žaviuosi aš j?s? tokiu praktiniu "ap?iupin?jimu" - iš karto "užuodžiate" kas ir kuo kvepia.

________________________

(?ia teoretikai tyliai tyliai "slepiasi po lapais") :tongue:

Autorius:  ad1 [ 03 Bal 2006, 18:16 ]
Pranešimo tema: 

tipu zinojimas laimes neprideda.

Autorius:  Dalyvis.142 [ 03 Bal 2006, 18:19 ]
Pranešimo tema: 

ad1 raš?:
tipu zinojimas laimes neprideda.
vo ?ia tai teisyb? pasakyta :smile:

Autorius:  Skarlet [ 03 Bal 2006, 18:22 ]
Pranešimo tema: 

:happy: tikra tiesa, bet kaip malonu zinoti, o nuostabiausia, kad zinojimui nera pabaigos!  :wink::happy:

Autorius:  Liepa [ 03 Bal 2006, 18:23 ]
Pranešimo tema: 

?ia kaip ži?r?si...  raidži? pažinojimas tiesiogiai irgi s?skaitos banke nepapildo

Žinios vertingos tik tada - kai moki jomis išmintingai naudotis

Autorius:  Dalyvis.53 [ 03 Bal 2006, 18:26 ]
Pranešimo tema: 

Na taip, pavyzdžiui katinui iki pilnos laim?s užtenka m?sos gabalo, jo skrandyje. ?ia kaip kam..

Autorius:  Dalyvis.54 [ 03 Bal 2006, 18:28 ]
Pranešimo tema: 

ad1 raš?:
tipu zinojimas laimes neprideda.
Kai kas sako, kad apskritai - nežinojimas yra palaima :wink::happy:Galime rasti daug sri?i?, be kuri? žini? kuo puikiausiai išsiverstume :wink: Kiekvienam savo :wink:


Autorius:  m2 [ 03 Bal 2006, 19:49 ]
Pranešimo tema: 

ad1:...o kas pazhadejo, kad gyvenimas bus laime, ir tik ji :) ?

Autorius:  Solanža [ 24 Bal 2006, 21:51 ]
Pranešimo tema: 

ži?riu tv forum? ir Lubys šneka su Jakilai?iu ir kitais. Vat ?domu, koki? tip? šitie atstovai gal?t? b?t? Gal b?t? versij??

Autorius:  Dalyvis.142 [ 29 Bal 2006, 20:10 ]
Pranešimo tema: 

Turime nauj? Seimo pirminink? (tiesa, nežinia, kiek ilgai). Kažkaip neapleidžia mintis, kad V. Muntianas gal?t? b?ti Dostojevskis. Tylus, ramus, kuklus, rimtas, bet ypatinga logine argumentacija (kaip pvz. robas R.Šukys) nepasižymi, užtat visur atkakliai šneka apie moralinius principus ir pan. Net tada, kai tas politiškai visiškai neparanku (t.y. už tiesmuk? kritik? Uspaskicho atžvilgiu tuoj gali l?kti kokia nors dingstimi iš partijos ir savo posto, o partijos vicepirmininku po šio šeštadienio jau neb?ra). Taip pat, rodos, intuityvas.B?t? ?domus atvejis, nes šiaip dostik? politikoje, juolab jos virš?n?se - retoka.Tiesa, pat? Putin? Augustinavi?i?t? buvo nutipavusi ? dostik?, bet man tokia diagnoz? kažkaip abejotina. Man jis - logikas intuityvas, ir intravertas, t.y. arba robas, arba balzakas - kaip tik šis tipas jam (kaip susidariau nuomon?) priskiriamas rus? socionik? tarpe dažniausiai.

Autorius:  Dalyvis.53 [ 30 Bal 2006, 01:00 ]
Pranešimo tema: 

liutauras raš?:
Tiesa, pat? Putin? Augustinavi?i?t? buvo nutipavusi ? dostik?, bet man tokia diagnoz? kažkaip abejotina. Man jis - logikas intuityvas, ir intravertas, t.y. arba robas, arba balzakas - kaip tik šis tipas jam (kaip susidariau nuomon?) priskiriamas rus? socionik? tarpe dažniausiai.
:happy:

Tai dar ir šventas mus?t.

Autorius:  Dalyvis.142 [ 30 Bal 2006, 12:53 ]
Pranešimo tema: 

Šiandien ryt atsik?l?s pagalvojau, o kaip b?t? galima socioniškai panagrin?ti Lietuvos partin? sistem?. Užrašau savo pasteb?jimus dabar, nes po to pamiršiu.Mano supratimu, savo partin?je sistemoje turime daugiau mažiau aiški? betos-deltos takoskyr?, tuo tarpu gamos ir alfos vertyb?s nustumtos kiek ? šon?. Tai atspindi ir m?s? dviej? "patriarch?" akistata (tarp :wlogic::bsensoric: V.L. bei :blogic::wsensoric: A.B.), ta?iau ?ia dar svarbiau kokia ideologin? terp? yra susiformavusi, ir kokios vertyb?s yra propaguojamos. Šiuo atveju noriu pabr?žti skirt? tarp žmogaus politiko ir jo kaip politiko išpaž?stam? vertybi?. Patek?s ? tam tikr? terp?, jis gali prisiimti ir politikoje vadovautis ne tomis vertyb?mis, kuriomis paprastomis IM s?lygomis remt?si, bet kokias diktuoja susiformav?s oficialus vienoks ar kitoks diskursas. Tik ? tai atsižvelg?, mes galime išvengti klaidos, kuri gal?t? rastis nerealistiškai interpretuojant, jei ir partija priklauso vienam ar kitam tipui/kvadrai, tai ir jos nariai - taip pat.Jeigu Lietuvos partin?je sistemoje išties galioja betos-deltos takoskyra, vadinasi galima konstatuoti m?s? politin?s sistemos "aristokratiškum?" arba savotišk? uždarum? (ne veltui vešoje erdv?je brukama tradicini?-populistini? partij? takoskyra).Pati "aristokratiškiausia" partija Lietuvoje - LSDP. Ji paremta "sen? paž?stam?" tinklu, turi savotiškus išpuosel?tus ritualus, sen? istorin? atmint?, susiformavusi? 50 met? b?gyje, garsiuosius medžiotoj? b?relius etc. Jos politikai labai dažnai pabr?žia patyrim?, santarv?, harmonijos svarb? ir svarbiausia - stabilum?. Kažkokios teoriškai artikuliuotos ideologijos pernelyg n?ra, ir id?jin?je kovoje daugiausiai pasiremiama nuosaikiomis bendražmogiškumo vertyb?mis. Tai "deltos" kvadros partija.Ne k? mažiau "aristokratiška" - TS/LK. Ta?iau j? aristokratiškumas kitoks. Jie ?sitikin? savo neprilygstamu teis?tumu ir kilmingumu. Š? savo kilmingum? ir teis?tum? kildina iš smetoniškos Lietuvos ir mitologiškai sutvirtina reflektuodami rezistencin? kov? prieš soviet? okupantus bei "išverstask?r? nomenklat?r?". J? pagrindinis politinis š?kis - "Priešas - ?ia pat!". Politika spalvinama baltais ir juodais atspalviais, ir kur reikia ir kur nereikia pabr?žiama Ryt? kaimyno gr?sm?. Tauta visad raginama b?ti budri ir kovin?s parengties. Tai "beta" kvadros partija.Pakankamai "betiški" yra R. Pakso liberaldemokratai. "Tvarka ir teisingumas", "Diktat?ra mafijai", ir kovos (prieš "supuvus? elit?") id?ja - tai yra pagrindiniai ši? partij? vienijantys š?kiai, atspindintys "betos" vertybin? strukt?r?. Tik jie yra visos partin?s sistemos antiherojai (galb?t ir d?l savo vado "hamletiškumo", kuris kertasi su lietuvi? "gabeniškumu").Kitos kvadros reprezentuojamos silpniau. Beveik n?ra "alfini?" politini? j?g?. Prie toki? b?t? galima priskirti liberalus (?ia pirmiausia turiu omeny dar V. Radžvilo laikais vadovaut? partij?, kurioje buvo apstu mokslinink?, ir kurie pirmiausia gars?jo savo teoriniu ideologijos aiškumu, ir daugiausia politin?je kovoje r?m?si id?jomis, bet ne asmenyb?mis ar visuomenei maloniomis kliš?mis. Ta?iau politinio palaikymo visuomen?je nesulauk?. "Alfai" priskir?iau ir senuosius A. Sakalo socialdemokratus, iki kol jie nepateko LDDP gl?bin. Dabartin?je LSDP b?tent tokie donai kaip A.Sakalas, B.Genzelis, N.Medvedevas ir jaunieji socdemai sudaro vidin? opozicij? neid?jiniam, stabilumo siekiu pagr?stam "deltos" diskursui. Dar vienas ryškesnis "Alfos" politin?s j?gos - tai netipiška anomalija Lietuvos biurokratiniame kraštovaizdyje - buv?s Europos komitetas prie LRV. Jos vadovyb? - visad buvo "alfinininkai", ir ši? netipišk? administracin? strukt?r? nuolat "vež?" konkreti ir labai aiški id?ja - kuo greitesnis Lietuvos prisijungimas prie ES, kas dar visai neseniai atrod? sunkiai ?manoma realyb?. Galb?t dabarties liberalai (kuriems vadovauja to paties buvusio Europos komiteto vadovas P.Auštrevi?ius, mano sp?jimu - Robas, o taip pat donas (?) G. Steponavi?ius) ateityje taps ?takinga politine j?ga, nors dabar tokios galimyb?s jiems - pakankamai miglotos.Na, o "Gama" kvadr? bene labiausiai reprezentuoja napo Viktoro vadovaujami "darbie?iai". M?s? politin?s "aristokrat?ros" su pasidyg?jimu populistine vadinama ši politin? j?ga savo pagrindiniu š?kiu skelbia "Duonos ir žaidim?!". Šios partijos retorika labiausiai artima paprastajai liaudžiai, bet už š? savo kiek "demagogin?" "demakrotiškum?" ir gauna per nagus nuo m?s? "aristokrat?". "Deltie?iai" socdemai atvirai j? kaltina "nestabilumo k?limu", o "betie?iai" konservatoriai - "pavojingu prorusiškumu". Visuomen?je populiari, ta?iau m?s? politinio elito ideologin?je terp?je nelabai ?sipaišanti partija turb?t ilgai netruks ir susiskaldys. Bet ar tai bus iš tikr?j?, parodys v?lesn? ateitis.Nu, tai tiek b?t? pasteb?jim? iš mano pus?s. Kitos svarbesn?s partijos taip aiškiai savo ideologijos "kvadrini?" vertybi? poži?riu n?ra išgryninusios. Pvz., valstie?iai liaudininkai bei soclibai vis m?tosi tarp betos ir deltos. Žukov? K.Prunskien? lyg ir linksta link "atstumt?j?" hamletišk? paksist?, ta?iau j? sieja ir nomenklat?riniai praeities ryšiai su deltiškais ekskomunistais. Tuo tarpu soclib? partijoje irgi aiški vidin? takoskyra tarp betie?i? ir deltie?i? (žukovas A. Skardžius, gorkis A. Sadeckas vs. gabenas A. Valionis, dostikas (?) A. Monkevi?ius). A. Paulauskas (irgi gabenas?), k? tik atstatydintas, m?gino neseniai "subet?ti" paskelb?s apie Kremliaus gr?sm?, bet nelabai s?kmingai. Kaip beb?t?, socdemai jiems išlieka artimiausiais partneriais, nors pastarieji juos k? tik "išd?r?", bet ilgesn?je perspektyvoje tas tikriausiai "pasimirš".Tai tiek; sorry už ilgus d?stymus :wink:

Puslapis 58 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/