Socionikos forumas
http://www.lt.socionika.org/

Kopijavimas/plagijavimas
http://www.lt.socionika.org/viewtopic.php?f=39&t=294
Puslapis 12

Autorius:  Liepa [ 06 Rgs 2005, 18:16 ]
Pranešimo tema: 

Šiandien užtikau, kad m?s? forumas yra beg?diškai kopijuojamas...

http://lt.operacija.com/modules.php?name=News&file=article&sid=23&mode=thread&order=0&thold=0Nesiteikia nurodyti ne tik iš kur vagia tekstus, netgi pirmini? šaltini? nepamini!

(Kažkoks evaldas iš m?s? nusirašin?jo)


Autorius:  lyrike [ 06 Rgs 2005, 18:23 ]
Pranešimo tema: 

wajeee Vartotojas 2 gelbek musu foruma nuo vagiu , butu gerai kur nors aiskiai parasyti kad KOPIJUOTI DRAUDZIAMA be sutikimo!!!!!

Autorius:  Liepa [ 06 Rgs 2005, 18:31 ]
Pranešimo tema: 

J? tinklapyje yra tokia ?žanga:

"Sveiki atvyk? ? www.operacija.com - Psichologija TAU! svetain?.

Galit atsi?sti informacijos mums ir taip prisid?ti prie tinklapio k?rimo skyrejyje "Atsi?sk straipsn?". Atnaujinta skiltis "Parsisi?sk" ?d?ta intelekto testai.Norintys paremti/apsikeisti reklama rašykit: evaldas@operacija.comŠio tinklalapio medžiaga yra renkama ?vairi? žmoni?, kurie dirba nekomerciniais pagrindais, tod?l visa medžiaga yra pateikiama GFDL (Gnu Free Development License) teis?mis. Tai reiškia, jog tinklalapyje pateikt? medžiag? (straipsnius, paveiksl?lius ir k.t.) galite naudoti savuose (ir komerciniuose) projektuose su s?lyga, kad bus nurodytas šaltinis bei naudota medžiaga, taip pat išlaikys GFDL teises.Mes negalime garantuoti, jog visa medžiaga yra pateikta nepažeidžiant kieno nors autorini? teisi?:1. ne visuose interneto tinklalapiuose perduodamos autorin?s teis?s;

2. mes naudojam ir m?s? skaitytoj? atsakymus, kuriuose gali b?ti panaudota apsaugota informacija.Atradus toki? medžiag? prašom parašyti mums laišk? - mes ?sipareigojame pašalinti arba pakeisti autorines teises pažeidžian?i? medžiag? (pagal pageidavim?)."
Gal imam ir parašom kolektyvin? laišk?? (evaldo e-mail duotas)  Galim reikalauti nurodyti šaltin? arba pašalinti nusirašyt? tekst? (nes jis nekorektiškas, tarsi autorinis - be nuorod?)

Mes gi nurod?m, iš kuri? šaltini? vert?m, t.y. nepasisavinom autoryst?s....

Autorius:  Solanža [ 06 Rgs 2005, 18:49 ]
Pranešimo tema: 

Liepa raš?:
Gal imam ir parašom kolektyvin? laišk?? (evaldo e-mail duotas)  Galim reikalauti nurodyti šaltin? arba pašalinti nusirašyt? tekst? (nes jis nekorektiškas, tarsi autorinis - be nuorod?)

Mes gi nurod?m, iš kuri? šaltini? vert?m, t.y. nepasisavinom autoryst?s....
Manau, tuo turi užsiimti Vartotojas 2, kaip tinklapio administratorius.

Ir tik jis žino (aš neskai?iau apie nuosavyb?s teises linijoj, kokios jos- tad nežinau, nurodyta tai tinklapyje ar ne) kaip tai pateikti. ar prašyti cituoti, ar šalinti.bet man rodos, šitaip palikt viso to tikrai negalima.kas ir bus- visk? išt?sys šitaip.

Autorius:  Admin [ 09 Rgs 2005, 16:20 ]
Pranešimo tema: 

Persp?jimas d?l straipsnio nusi?stas.

Autorius:  Admin [ 13 Rgs 2005, 19:41 ]
Pranešimo tema: 

Gerb. ponas Evaldas ? persp?jim? reaguoti nenori. Ta?iau, po šiek tiek pasiaiškinus ir padiskutavus su hostinimo tiek?ju...1. Tinklapio savininkas pažeidžia Lietuvos Respublikos Autorini? ir gretutini? teisi? ?statymo, 4 skirsnio, 21 straipsnio, 2 dal?.

2. Pagal to pa?io ?statymo 1 skirsnio, 4 straipsnio, 3 dalies, 1 punkt? - vertimas iš r?s? kalbos yra autorini? teisi? objektas, kuris priklauso originalo autoriams.Ta?iau: Pretenzijas ? autorines teises, turi reikšti autoriai, o ne tre?iosios šalys.3. Pagal to pa?io ?statymo 2 skirsn?, 6 straipsn? - diskusij? dalyviai, pasivadin? pseudonimais, nekelian?iais joki? abejoni? d?l tikrojo autoriaus vardo, gali pareikšti autorines teises ? savo mintis, atskleid? savo tikr?j? vard?.Žmoni? kalba:

a) Kad pareikšti pretenzijas, d?l išversto teksto (taip pat išverstos pastraipos iš rusiškos knygos), reikia susiekti su autoriais, kurie ir pareikšt? pretenzijas.

b) Jeigu tame straipsnyje yra J?s? nukopijuot? min?i? iš šio forumo - galite pareikšti pretenzijas ? autoryst?, atskleid? savo tikr?j? vard?.Spr?sti Jums.

Autorius:  Solanža [ 13 Rgs 2005, 22:48 ]
Pranešimo tema: 

:sad:

Autorius:  Liepa [ 14 Rgs 2005, 23:32 ]
Pranešimo tema: 

Mums pretenzijas d?l vertimo patalpinimo ? Linijos forum? - iš tikr?j? gali pareikšti autoriai.

Ta?iau, mano manymu, tai nebuvo j? min?i? autoryst?s PASISAVINIMAS. Aš juk daviau nuorod? ? šaltin? - iš kur versta.  Vert?me tik tod?l, kad informacija b?t? prieinama nesuprantantiems rusiškai.

Jei dauguma šio forumo dalyvi? rusiškai skaityt? laisvai - tai vertim? tikriausiai netalpintume forume (nusi?stume vienam kitam ? e-mail?).Evaldas gi - beg?diškai persikopino vertim? kaip savo mintis.  Tai didžiulis skirtumas. Ir prasilenkimas su etiketu. Ne savo min?i? pateikimas reikalauja nurod?!P.S. ir dabar principo reikalas n?ra tas, kad jie b?t? nubausti.  Papras?iausiai, su negarbingais žmon?mis geriau ateityje netur?ti reikal?. Jie patys dergia savo ?vaizd?.

Autorius:  Admin [ 03 Spa 2005, 19:18 ]
Pranešimo tema: 

Paskutin?mis žiniomis - svetain?s autorius straipsn? pašalino.P.S. jei yra norin?i?, tai galit pasidom?ti kokiu metodu teisiškai apsaugoti diskusij? turinio intelektuali? nuosavyb? - informacij?.

Autorius:  Solanža [ 03 Spa 2005, 19:25 ]
Pranešimo tema: 

Admin: vienas iš b?d?- ne teisiškai, o techniškai saugoti info. Daryti taip, kad pranešim? neb?t? galima kopijuoti. Tik nežinau,kiek tai realu. :confused:

Autorius:  Admin [ 03 Spa 2005, 19:31 ]
Pranešimo tema: 

Solanža: Techniškai, tai n?ra ?manoma.

Arba kitaip sakant: visk? k? pamatai internete, galima nukopijuoti. Tai tik vartotojo išmanymo klausimas.

Autorius:  Solanža [ 03 Spa 2005, 21:13 ]
Pranešimo tema: 

Admin: na, iš forumo gal ir ?manoma visk? kopijuot. Bet jeigu daryti tok? kaip startin? psl ir vis? teorin? info kišti, o forume tik linkus ? j?... gal papras?iau užd?ti apsaugas ten ant tekst??.... Be abejon?s, tas apsaugas galima apeiti, bet ne apie tai kalba. (?ia kaip mašina su signalizacija- eilinis smulkus vagis ? toki? nel?s, o profui tai jokia problema. ). Svarbu, nors kažkiek apsaugoti. O teisin? apsauga tai... pasiži?r?k delfio, omni ir bernardin? ir kit? portal? apipavidalinim?. visur apa?ioje yra info, gr?sinanti ir draudžianti kopijuoti ir kitaip platinti informacij?. tai gal tai ir yra viskas, k? galima padaryti.

Autorius:  Admin [ 03 Spa 2005, 21:53 ]
Pranešimo tema: 

Solanža: Tokia "apsauga" veikia nebent nuo paprast? kompiuterio vartotoj?, ta?iau dažniausiai, kad ir paprastas tinklapio "administratorius" j? moka apeiti. Gal? gale jei ir techniškai b?t? ?manoma apsaugoti (o kaip min?jau, tai n?ra ?manoma) ar plagijatorius visgi nemok?t? apeiti tos "apsaugos" - visuomet yra popieriaus lapas ir tušinukas :wink:

D?l apa?ioje esan?io persp?jimo - taip, jis turi teisin? gali?, kai visa informacija yra komercinei bendrovei priklausanti nuosavyb? (nes jie kaip ir yra informacijos autoriai). M?s? atveju, informacijos autoriaus kaip ir n?ra, arba j? yra daug. Žinoma registracijos metu galima sukurti sutikim?, kuriuo pasakoma, kad visa šiame forume paskelbta informacij? priklausys kažkokiai ?monei ar organizacijai. Ta?iau manau, kad tai netur?t? jokios juridin?s galios, informacij? saugant nuo kopijavimo. Kitas dalykas, tai informacijos pub?dis ir apimtis. Ar diskusij? žinut?s ar mažos apimties straipsniukus b?t? galima laikyti k?riniu?

Kogero tokio pob?džio informacij? bandyt apsaugoti yra švelniai tariant beprasmiška.

Šiuos klausimais reik?t? aiškintis su teis?s specialistais.

Autorius:  Dalyvis.53 [ 03 Spa 2005, 22:03 ]
Pranešimo tema: 

Tuo tarpu ginti žodžio laisv? yra kur kas lengviau. Viename forume buvo aptarta vienos komercin?s programos strukt?ra, taip atrandant b?d?, kaip j? galima "nulaužti". Buvo aptarta tik pati id?ja, ta?iau joki? priemoni? ar konkre?ios informacijos kaip j? nulaužti pateikta nebuvo. Kitaip sakant - viskas ?statym? ribose. Programin?s ?rangos autoriams pareikalavus temos panaikinimo, buvo atsakyta, jog nepažeidžiamas joks ?statymas. Pakeliavus kiek aukš?iau, iki Lietuvos Ryto vadovyb?s, buvo atsakyta - informacija priklauso UAB'ui ir nepažeidžia joki? ?statym?, tad galim su ja daryti k? tik norim. Tuo ir pasibaig? maištavimas :wink:

Autorius:  Skarlet [ 05 Spa 2005, 14:58 ]
Pranešimo tema: 

Vartotojas 2 raš?:
Buvo aptarta tik pati id?ja, ta?iau joki? priemoni? ar konkre?ios informacijos kaip j? nulaužti pateikta nebuvo. Kitaip sakant - viskas ?statym? ribose.


Keistai man kažko tas skamba- ?statymai leidžia viešai aptarin?ti id?j? sulaužyti ?statym?? B?t? ?domu pamatyti, kaip atrodo toks id?jos aptarin?jimas be priemoni?, kaip tai padaryti, min?jimo... Buvo svarstomos "nulaužimo" pasekm?s ar kaip? :shocked:


Puslapis 12 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/