Socionikos forumas

Dabar yra 05 Bir 2020, 13:18

Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 15 pranešimai(ų) ] 
Autorius Žinutė
 Pranešimo tema: Socioninė pasaka
StandartinėParašytas: 09 Spa 2004, 00:56 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 21 Rgp 2004, 14:51
Pranešimai: 3581
Miestas: Kaunas
Pateikiu V.V.Mironovo "Skazka pro socion" vertim?. Originalas ?ia: http://www.socionics.spb.ru/Pioneer/P_tips2.htm

b?siu d?kinga už komentarus :smile:******************************************Kart? gyveno tokia gentis socionas. Žmon?s, kuriai jie priklaus?,  buvo vienas už kit? keistesni. Nepasakytume, kad gyveno labai sunkiai: neapsirydavo, bet ir badu nemir? ? maitinosi riešutais ir vaisiais. Daikt? daug irgi netur?jo, tik kelet? r?beli?. Vienu žodžiu, gyveno vargingai,  nepuotavo (kokia puota, kai maisto stinga?). Taip ir slinko diena po dienos, pamiegant, pavalgant?Vienas iš gentaini? buvo toks fantazuotojas. Kiekvien? vakar? atsis?sdavo sau ir fantazuodavo. Tai, b?davo, m?sto, kaip ?ia padarius, kad b?t? daugiau maisto, tai užsigalvoja, kaip b?t? gera, jei b?t? galima žvaigždes pasiekti? Taigi svajojo, m?st? ir?sugalvojo. Visk? apibendrino ir paaiškino. To fantazuotojo vardas buvo Don Kichotas. Taip ir po šiai dienai donkichotai vis kažk? fantazuoja, ir vis žvaigždes pasiekti noris jiems?Gentis gyveno up?s sl?nyje, kurio rib? niekada neperžengdavo. Ta?iau kai maisto ?m? tr?kti, žmon?s pagaliau ?sidr?sino ir po truput? ?m? peržengti teritorijos ribas bei kurtis artimiausiose teritorijose. Atsirado ir ginkl?. Nors ir netobulai padaryti, bet žv?rims g?sdinti tiko? Taigi prad?jo žmon?s kurtis up?s pakrant?je. Pirmoji naujakur? buvo Diuma. J? vadindavo Diumama, kadangi ji daug vaik? tur?jo, o ir pati Diumama nesmulki buvo. Taip ir prad?jo Diuma palaipsniui apgyvendinti vietov?. Tuo tarpu Don Kichotas tiek prifantazuodavo, kad b?davo, galva susisuka. Toje gentyje buvo ir vienas filosofas. Tas filosofas m?gdavo panarstyti Don Kichoto id?jas, paanalizuoti jas, pakritikuoti. Šiaip tai geras jis buvo ? Saul?s miest? pastatyt ketino. Tod?l tok? ?prot? išsiugd? ? steb?ti, kad visko b?t? po lygiai, kadangi jo nuomone, visi gentainiai - lyg?s. Jis net užraš? virš ??jimo ? savo ol? išbr?ž?: ?Laisv?. Lygyb?. Brolyb??. Jo vardas buvo Robespjeras.Genties gyvenimas prad?jo ger?ti. O kad gyvent?si dar geriau, žmon?s sugalvojo dvasias prad?ti garbinti. B?davo, atneša visoki? vaisi?, atrink? raudonesnius, geriau išnokusius, ir kad prad?s ? tai šokti aplink stabus, tai šventes up?s garbei kelti? Visai tai organizuodavo Hugo. B?davo, jei kada kuris nenori eiti ? švent?, tai taip jam ir pasako: šven?i? praleisti negalima!  Jokiu b?du!  Reikia linksmintis, nes gyvenimas tai prab?gs?Taip jie ir gyveno. Stat? naujus namus ir gimd? vaikus. Ta?iau, nors ir nepasakytume, kad labai, bet visi buvo kuo nors nepatenkinti. Vienas toks vyrutis, j? šaukdavo Maksimo vardu, ypatingai reikalavo tvarkos. B?davo, nuklysta liaudis kur nors, o juk s?ti ir pjauti tai reikia. Tai jis, b?davo, kad suriks, arba paži?r?s griežtai ? jau disciplina ir ?vesta. Maksimas tvark? k?r? iš betvark?s. Na, be abejon?s, jis ir dalino tai, k? jie tur?jo, taip, kad pa?iam tekt? daugiau (na, kad senatv?je badauti nereikt?). Seni?no pareigas jis paskui savo s?nui kaip paveld?jim? perleido. O s?nus  ? jo an?kui. O proan?kis jau ir kunigaikš?iu tapo.O kiek žmoni? atsirado! Kone visas miestas. Pagalvojo Maksimas, kad kaip ir neprasminga aplink stabus šokin?ti. Tod?l pakviet? jis Hamlet? ir išsak? savo pam?stymus apie tai. Pastarasis ?m? ir išgalvojo diev?, kuris b?t? visiems vienas, kad visi kaip vienas jo gentainiai jam lenkt?si. O Maksimas, pagal Hamleto versij?, tebus iš dievo kil?s, štai taip! O Hamletas kunigu bus: mokys žmones, kaip t? diev? garbinti reikia. Taip ir buvo.Dar ten gyveno toks vyrukas, vardu Žukovas. Na ir smarkaus b?do! Bet kartais jam nieko netekdavo ? Maksimas visk? pasiimdavo. Tad sugalvojo Žukovas atimti valdži? iš Maksimo. Ta?iau kaip gi po juo ?pasikasti?? Maksimas rasi gi dievo vietininkas žem?je, ir valdži? tvirtai laiko?.Bet Žukovas tur?jo tok? bi?iul?, Jesenin?. Vis aplinkui slankiojo, maldamas liežuviu, tas svajoklis; tai pasakas sekdavo, tai balades dainuodavo. Kažkaip Žukovas ?m? ir pasipasakojo jam apie savo planus. O tas ir sako: tu, draugeli, neskub?k ? aš pasakysiu, kai ateis tinkamas metas. O pats vis vaikštin?jo, žvalg?si. Vienur nusišypsos, kitur pasitik?jim? ?gis ? žodžiu, migd? budrum?.  Žukovas irgi laiko veltui nešvaist?: b?r? žmonelius. O Jeseninas ? kur balad? padainuos, kur vyno atneš ? apkvaišino patyliukais miestel?.  Štai taip Žukovas ir laim?jo ? kunigaikš?iu tapo!Ta?iau jo valdymo laikotarpiu gyventi tapo dar blogiau. Pasidar? labai šalta, o ir preki? joki?. Kur viskas dingo? B?davo, ateisi ? turg?, o nieko n?ra. Vienu žodžiu, nors valdžia pasikeit?, bet žmon?ms nuo to lengviau gyvent n? kiek nepasidar?? Kiekvien? ryt? keltis, nuo aušros iki sutem? laukuose darbuotis. O kas blogai dirbdavo, tam didžiai nesaldu darydavos, o kai kas ir visai sunykdavo. O dar kasdien ? bažny?i?:  ir dievui nusilenkt, ir kunigaikšt? pašlovint. Prad?jo daug kariauti. Tai vien? kaimyn? užpuola, tai kit?. Aišku, kad ne visi iš karo sugr?ždavo. O kas vaikus augins? Ir su gyvenamuoju plotu problem? buvo ? kas žemin?se, kas barakuose, o kas iš viso po atviru dangum, palapin?je. Trumpai šnekant, kur nepasisuksi, visur b?dos. Neapsikentusi liaudis murm?ti prad?jo. Pakampiais, r?siuose šnabžd?josi. Bet k? gi daryti? Kas savo dr?s? parod?, tam j? greitai išmušdavo.Buvo vienas toks, Balzakas. Vis piktinosi, tai, atseit, visk? ne taip darote, ne racionaliai, ? k? jam atsakydavo, - ei, kas tav?s klausia? Dirbk nebamb?j?s! O jis: - o kam dirbti, jeigu tai nenaudinga? B?davo, pareina po darbo visiškai išsek?s ir gri?na kur stovi. Vaikinas tas galvotas buvo, bet neryžtingas. Kur gi tokiam prieš Žukov? stoti?Bet Balzakas draugavo su Napoleonu ? koks gražuolis šis buvo! Pats šauniausias vaikinas visam kaime. Kiek mergeli? suviliojo ir pamet?, o vis tiek j? visi myl?jo. Geras buvo vaikinas. Linksmas, besišypsantis. Bet suktas. B?davo, kad prad?s, jau taip saldžiai kalb?t ? tarsi medus iš burnos liet?si. Gal?jo ?tikinti k? tik nor?jo. O jeigu prad?davo su kuo varžytis, kas stipresnis, tai atrod?, kad jis kojomis ? žem? ?augo -  toks stiprus jis buvo.Na ir prad?jo žmon?s šnek?ti, kad gal jau naujo kunigaikš?io reik?t?... Napoleonas mums mielas, tai tegul jis mus ir valdo. O jam? Tai ne su merginomis vaikš?ioti, ?ia galva reikalinga, kad nuspr?sti, kaip visk? teisingai atlikti. Jis gal b?t? ir ne prieš, bet kas visk? sutvarkys? Štai ?ia Balzakas jam ir pagelb?jo. Visk? teisingai apskai?iavo, pasak?, kada tinkamas metas.Taigi žmon?s atsipalaidavo, nustojo sl?ptis pakamp?m. Atrodo, viskas gerai, lyg ir gyvenimas ger?ti ?m?. Bet aišku, visiems ne?tiksi.

Gyveno miestelyje toks erzel? kelti m?gstantis, kaip rakštis vienoj vietoj, Džekas vardu. Jis ir prie Žukovo nebuvo labai ramus, o dabar ir visai š?lioti prad?jo. B?davo, sako: žinot, išeisiu aš, paliksiu Jus. Nauj? kaim? statysiu, kuriame viskas bus protingai sur?dyta. O ir santykiai tarp žmoni? paged?? Skaud?jo d?ši? jam d?l to.O juk nieko nebuvo už miestelio, tik plyni laukai. Reikia tiek daug padaryti, o laikas nelaukia. Na ir prad?jo jis visk? per nauj? statyti, daryti. Bet nors nam? Džekas ir  pastat?, kažkoks nejaukus jis iš?jo. Pavyzdžiui, padar? Džekas k?d? ? truput? kreiva, bet s?d?ti ant jos galima. O kit? tai n?ra, reikia džiaugtis tuo, k? turi. Na, bet užtai patarimus dalykiškus dalint mok?jo, mal?n? suremontavo, sviestmuš? sutais?.Su juo kartu iš?jo ir Dreizeris. Vaikinas iš kit? neišsiskiriantis, bet darbštus. Jis Džekui ir sako, - žinai, aš sugalvojau 10 priesak?, kad žmon?s gražiai tarpusavyje bendraut?. Kas iš to, kad dievui visi lankst?si, naudos iš to jokios. Tai tod?l, kad mes pamiršom, kaip gyveno m?s? seneliai, j? tradicijas reikia saugoti. Štai kame esm?! O jeigu kiekvienas nieko blogo nedarys, tai visi vieni kitus myl?s. O aš steb?siu, kad niekas nežudyt?, nevogt?, na ir panašiai. Tai b?davo, jei tik kas koki? nedoryb? sugalvos, tai jau taip ims g?dyti j? Dreizeris, kad nors skradžiai žem? tam žmogeliui prasmegti.Taip po truput? pamaž?le ir augo naujasis miestas. Preki? buvo daug, užmezg? prekybos ryšius su užj?rio kraštais, po truput? turt?jo. T? k?dži?, kur Džekas sukal?, jau nenaudodavo. Visi nor?jo, kad jos b?t? ir lygios, ir glotnaus paviršiaus, ir s?d?ti patogios, o be to, lengvos ir gražios. Be to, argi rank? darbu šitiek k?dži? pagaminti? ?ia jau visas fabrikas reikalingas. Tok? fabrik? Štirlicas ?m? ir pastat?.O žmoni? vis daug?jo, juk miestas- prekybinis. Vis? nesuži?r?si, kas priesakus vykdo, kas ne. Tai Dostojevskis ir sako ? visi žmon?s geri, tik jie kartais apie tai pamiršta. Jiems t? reikia savo pa?i? pavyzdžiu parodyti. Reikia priminti, pamokyti, kad žmon?s patys nor?t? b?ti gerais. Kad reikšt? meil? žmonijai, geraširdiškum?, kad santykiai remt?si humanizmu. Prad?davo jis šitaip apie žmogaus prigimt? kalb?ti ir ži?, iš tikr?j?, užsinor?davai geru b?ti.Vis, atrodo, viskas gerai ir gerai. Ir taip kasdien. Nuobodu pasidar?. Ar paprasta diena, ar išeigin?, visos vienodos. Anei kokio naujo pletko. Tai žmon?s ir šaukia: - ei, Heksli, (toks keistuolis gyveno) ? papasakok paskutines naujienas. O tas tai uosl? kaip šuns tur?jo, visk? susekdavo: kas, kur, pas k?, su kuo. Kam kokios naujienos ?domios, tam tokias ir papasakoja. Kam apie naujas prekes, o kam apie naujus atvyk?lius. K? su kuo reikia, su tuo suveda. Visk? papasakoja, k? kur apipl?š?, kas kam simpatizuoja, ir atvirkš?iai, kas ko pak?sti negali. Pamala liežuviu ir toliau b?gs, o tai maža kas kur dar nutikt gali.? Bet buvo ir toki?, kurie niekada neb?davo labai ?sitemp?. 0 ko ?ia pergyvent, jeigu nieko netr?ksta? Toks buvo Gabenas. Beveik nieko ir neveik?. Taip sau po truput?l? meistravo ir tiek. Rankas geras tur?jo, tai sekdavosi jam tos meistryst?s. O šiaip tinginys buvo. B?davo, prašai, na pataisyk, pataisyk? tai kol prisiruoš, tai ži?r?k jau vietoj vasaros ir žiema at?jusi. Bet jeigu jau imsis kokio darbo, tai padarys puikiai.Taip jie sau ir gyveno. Daugiausia visi poromis draugavo. Pavyzdžiui, Robespjeras su Hugo, Štirlicas su Dostojevskiu. O kod?l tokia neteisyb? gaunasi, kad žmon?s tokie vienpusiški, vienas logikas, kitas etikas, tai mums toli gražu neaišku iki šiol. Apie tai tegul Don Kichotai pam?sto ir pasako. :smile:

Vis tiek kažkas pasakys: - ne, taip yra tod?l, kad pusiausvyra b?t?. Tod?l mes ir ieškom savo antros pusel?s, kad jeigu vienam kažko dievas nedav?, tai to paties pas jo antr? pus? dvigubai surasi.Mironovo pastaba: ši pasaka nepretenduoja ? piln? sociotip? aprašym?. Be to,  ji, kaip ir daugelis kit?, neišveng? asmenini? vertinim?.********************************************na kaip, ar atitiko, ar atpažinote save?  :smile: :smile: :smile:

_________________
Geriau gailėtis dėl to ką padarei, negu to, ko nepadarei...


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 09 Spa 2004, 12:42 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 01 Sau 1970, 03:00
Pranešimai: 1466
Geras ! :happy: Šaunu Solanža, patiko!Iš toki? pasak? ir test? galima padaryti, tipams nustatyti :wink:


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 09 Spa 2004, 13:50 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 21 Rgp 2004, 14:51
Pranešimai: 3581
Miestas: Kaunas
Na kaip testui tai gal kiek mažokai medžiagos. Kad ir apie Štirlic?. Bet šiaip, ir man labai patiko :smile:Aš pagalvojau, kad gal kas nor?t? paimprovizuoti ir pakurti daugiau istorij? apie tipus? Apie tuos, su kuriais savo santyk? žino.

_________________
Geriau gailėtis dėl to ką padarei, negu to, ko nepadarei...


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 09 Spa 2004, 21:08 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 01 Sau 1970, 03:00
Pranešimai: 445
Svaiguole! Netikusi kazhkoki Jesenina aprashei, kazhkoki samokslininka, vos ne ishdavika! Ten privalejo buti koks nors Rishelje...

Man Don Kichoto vaidmuo labiau panashus i Jesenino.

:happy: :happy: :happy:


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 09 Spa 2004, 21:25 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 21 Rgp 2004, 14:51
Pranešimai: 3581
Miestas: Kaunas
?ia ne aš - ?ia Mironov? kaltink  :wink: :happy: :happy: Gal jis dant? griežia ant kokio Jesenino?  :happy: :happy: :happy:

O su Don Kichotu mums miražiniai santykiai, tai reiškia, kad mes juos priimam tarsi savo papildinius, dualus - tokie jie mums panaš?s atrodo  :smile:

_________________
Geriau gailėtis dėl to ką padarei, negu to, ko nepadarei...


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 10 Spa 2004, 10:13 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 01 Sau 1970, 03:00
Pranešimai: 445
NA , Mironova, tai ash net i Strasburo teisma paduosiu uzh asmenybes izheidima, o tu busi tarsi bendrininke, nes ji pacitavai ir reklamavai ! :happy: :happy: :happy:

Ir nieko ash nepriimu, jokiu papildiniu, nes pats esu net perpildytas  visokio gerio ir sh;amshto!

:happy: :happy: :happy:


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 11 Spa 2004, 11:51 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 01 Sau 1970, 03:00
Pranešimai: 193
Keliau, teik it ysy :wink:Sakau tau kaip jeseninas jeseninui :happy:...

ishitoj istorijoj aprashytas tipishkas bardas arba menezingeris- nugi mumis tokie ir esma...beje, nebutina tarnauti blogiechiui, shiandien, pvz. ash "dainuoju" gabenui


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 11 Spa 2004, 16:55 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 01 Sau 1970, 03:00
Pranešimai: 445
Efrosinija, kuo toliau tuo labiau isitikinu, kad Jeseninai yra trenktoki, bet patys fainiausi!

:happy: :happy: :happy:


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 11 Spa 2004, 17:07 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 01 Sau 1970, 03:00
Pranešimai: 2914
Kelias, aš Tau jau prie Tutanchamono parašiau, kad Tu - ne Jeseninas :PO Efrosinija man labai panaši ? Tutanchamon?  :wink:


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 11 Spa 2004, 17:24 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 21 Rgp 2004, 14:51
Pranešimai: 3581
Miestas: Kaunas
O gal Kelias Napoleonas?  :wink: Panašus irgi šiek tiek ? t? tip?, o ir lengviau b?t? suvokti Jesenini? simpatijas jo atžvilgiu  :wink: :happy: :happy:Apskritai tai teisingai Efrosinja sako, man rodos Jesenino tipas su daugeliu kit? tip? susibendrauja. Aš susižav?jusi  Džeku, kuris, beje, iš aprašymo visai daug panašum? turi su m?s? dualu Žukovu  :smile:

_________________
Geriau gailėtis dėl to ką padarei, negu to, ko nepadarei...


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 11 Spa 2004, 18:34 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 16 Bir 2004, 15:18
Pranešimai: 3469
Miestas: Vilnius
Nu, nema?iau GYVO Napoleono! K? dabar daryt?  Negaliu sp?lioti, ar Kelias panašus...

Tarp kitko šiandien valgiau tort? "napoleonas". Vo šitas - laaaaabai patiko!  :wink:


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 12 Spa 2004, 00:40 
Atsijungęs
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 21 Rgp 2004, 14:51
Pranešimai: 3581
Miestas: Kaunas
nepaprastai išsamus ir, manau, gana taiklus tip? aprašymas yra tam pa?iam psl, iš kurio pasak? ver?iau:

http://www.socionics.spb.ru/Pioneer/P_tips2.htmjeigu kyla abejoni? d?l tipo, ver?iau perskaityti b?tent šituos aprašymus.O d?l Kelio tipo... gal kai Skarlet gr?š, jis jeigu nor?s, gal?s "nusitipinti"  - tai bus tiksliau, nei m?s? sp?lion?s :smile:

_________________
Geriau gailėtis dėl to ką padarei, negu to, ko nepadarei...


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 12 Spa 2004, 10:19 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 01 Sau 1970, 03:00
Pranešimai: 193
Elochka, oi , tai yra Cassandra, ash ne panashi i tutanchamone, ash ja ir esu...nors man archiau shirdies, kai vadina jeseninu ...teko klausyti socionikos paskaitu pas Augustinavichiutes mokine, tai tada ir "nusitipinom"

Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 12 Spa 2004, 10:31 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 01 Sau 1970, 03:00
Pranešimai: 2914
Tai b?sim papildiniai, Frosia :wink: Ale gi ir sekasi man...Antras papildinys šitam forume  :happy:


Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
 Pranešimo tema:
StandartinėParašytas: 13 Spa 2004, 16:15 
Atsijungęs

Užsiregistravo: 01 Sau 1970, 03:00
Pranešimai: 445
Cassandra! Ash noriu buti Jeseninas!

Į viršų
 Aprašymas Siųsti asmeninę žinutę  
 
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 15 pranešimai(ų) ] 

Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]


Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 4 svečių


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007