Socionikos forumas
http://www.lt.socionika.org/

Sensorinis etinis ekstravertas - Napoleonas
http://www.lt.socionika.org/viewtopic.php?f=31&t=11
Puslapis 115

Autorius:  Skarlet [ 27 Geg 2004, 09:46 ]
Pranešimo tema: 

Napoleonas"Politikas"

Iracionalus sensorinis etinis ekstravertas

Kvestimas, pozityvistas, emotyvus, demokratasApibendrinan?ios s?vyb?sVadovas. Viskas nukreipta daryti poveik? kitiems žmon?ms. Priklauso nuo savo jausm?, nuotaik?. Visada žino ko nori. Turi diplomatini? gabum?. Jo idealas ? grožis ir gražiai išreiškiama žmogaus valdžia bei valia. Eisena tvirta, laikysena išdidi. Labai šnekus. Kai pradeda šnek?ti, nejau?ia ribos, kada baigti. Neapken?ia pravardži?. Sunkiai ištveria, jei kritikuojami jo veiksmai ir logika. Nem?gsta aiškinti savo poelgi?, apgalvoti veiksm?. Su jo logika negalima gin?ytis, nes tada jis galvoja, kad jo negerbia ir su juo nesiskaito. Iš optimizmo gali pulti ? nevilt?. Valdingi. M?gsta karjer?. Labai veiklus. Lengvai "gauna" ko reikia. Greitai orientuojasi ekstremalioje situacijoje. Savo j?gomis pasitiki ir kovoja už save, bet kartu nepiktas.Santykiai su žmon?misLabai komunikabilus. Greit suranda kontaktus su visais žmon?mis. Bet vieno pastovaus draugo jam nereikia ? jis tada pats bus priklausomas nuo to draugo, o Napoleonas m?gsta, kad kiti nuo jo priklausyt?, o pats vadovaut?. Intuityviai nujau?ia k? kalb?ti, kad žmogui patikt? ir tuo palenkt? ? savo pus?. Didžiuojasi savo ?taka kitiems, dr?siai manipuliuoja žmon?mis ir j? jausmais. Tuo didžiuojasi. Gali staigiai užpykti, išsakyti žmogui visk?, k? apie j? mano, bet po kiek laiko apsiramina ir gailisi savo poelgio. žavus, demokratiškas, laikosi laisvai. Jausm? ir paži?r? neslepia ir net jais didžiuojasi. Draugijoje moka pasakoti, aktyvus, ir tod?l b?tinai turi b?ti d?mesio centre. To išsireikalauja. Pats ? žmogaus vid? nelenda. Jei jam pasipasakoja ? gerai, jei ne ? jis neklausin?s. Bet prašys kas pagalbos ? Napoleonas visada pad?s. M?gsta organizuoti. Pasitiki tik keliais žmon?mis.DarbasPats negali pasakyti, ar daug nuveikia. Visai ne?sitikin?s, kad padar? visk?, k? gal?jo. Trokšta praktin?s veiklos, labai iniciatyvus, bet dažnai nežino saiko. M?gsta vadovauti, bet duoda tik užduotis, nevaržydamas vykdytojo smulkmenomis, sprendimo metodais. Gana neorganizuotas, link?s darbe kreipti d?mes? ? nesvarbias detales. Gana konservatyvus naujiems daiktams, reikalingas laikas, kad suvokt? nauj? technologij?. Labai priklausomas nuo nuotaikos. Jei nepavyksta darbo padaryti vienu sm?giu, sunkiai sekasi j? pabaigti. Nem?gsta, kai iš jo reikalaujama veikti apgalvotai. Sunku sukoncentruoti d?mes? viename darbe. Geriausias darbas socialin?je sferoje: rengini? organizavimas, estrada, šou verslas, prekyba, ypa? urmin?, diplomatin? atstovyb?.Apranga, tvarkaTvarkingas, visada pasitemp?s. Su malonumu rengiasi ryški? spalv? drabužiais. Moka pats pasipuošti ir puošti savo gyvenam?j? aplink?. M?gsta, kad b?t? daug vietos ir moka joje tvarkytis, naudingai j? išnaudoti.LaikasLaiko nejau?ia, v?luoja. Planuoti laik? nevisada pavyksta.Negalima reikalautiPunktualumo, veiklos logiškumo, mok?jimo gerai paskirstyti pareigas, pareigingumo, pažad? išpildymo, gili? strategini? ir analitini? sugeb?jim?, teisingumo paskirstant materialines geroves.is http://www2.omnitel.net/sauliusb/tipai.htm

Autorius:  Solanža [ 26 Lap 2004, 19:12 ]
Pranešimo tema: 

Potipiai pagal Gulenko, www.socionics.orgNapoleonas (ESFP)

Politikas užbaigiantysis (sensorinis)

(Apr?pinantis- angl.provaider)
Labai aktyvus, užsispyr?s, veiklus. Jis link?s ? avanti?ras, žaidimus su kain? skirtumais, rizik?, žaidim? su ?statymais. Jeigu patiria pralaim?jim?, lengvai pasitraukia, ?pakiš?s? ne tokius lanks?ius savo partnerius. Tai vienas iš sunkiausiai prognozuojam? tip?. Jam lengvai sekasi darbas prekybos- tarpininkavimo strukt?rose, ta?iau ne gamybos srityje. Jam b?dingi staig?s nuotaikos šuoliai: jeigu man gerai, tai ir visiems turi b?ti gerai, jeigu man blogai, tai ir kiti lai kankinasi. Sutaria su žmon?mis, esant artimam atstumui. Gali daryti galing? emocin? spaudim?. Geras šeimininkas, paslaug? sferos darbuotojas, pvz. barmenas; aktorius- ta?ia tik lengv? žanr? (komedijos, operet?s). Lengvai manipuliuoja santykiais: suartina, atitolina žmones. Emociškai nestabilus, tod?l dažnai nesugyvenamas (gali išprovokuoti kažkam, o jeigu nepasiseka- staigiai pasitraukti ? šeš?l?).Politikas inicijuojantysis (etinis)

(?k?r?jas ? angl.founder)


Palaiko ryšius su ?takingais ir patikimais žmon?mis, palaipsniui su jais suart?ja, jeigu jie atrodo es? jam naudingi. Išsiskiria savo snobiškumu, atstovavimo statusu. Pas j? viskas turi b?ti geriausia- ofisas, mašina, vasarnamis?. Geras darbuotojas, gali vadovauti žmon?ms, santykiams, gerai apskai?iuoja, yra pragmatiškas. Jis n?ra link?s ? avanti?ras. Yra geras politikas, kadangi puikiai jau?ia žmones ir pritraukia tuos, kurie reikalingi. Atlieka susim?s?iusio žmogaus vaidmen?, dirban?io prie sud?tingos problemos sprendimo. Rengiasi kiek kukliau nei pirmojo potipio atstovai.


Autorius:  Solanža [ 27 Geg 2006, 22:43 ]
Pranešimo tema: 

Napoleonas, ESFP

„Noriu!“ „Duokit man armij?!“ (Aušra Augustinavi?i?t?). Tai, kas nesutampa su „noriu“, perima form? „noriu ne....“. Nes?km?s mobilizuoja, kad jas ?veikt? bet kokia kaina. Kaip taisykl?, vienišumo jausmo nepatiria. Gali prisiimti minios „sm?g?“ (pasipiktinim?) sau ir „nuraminti ?siliepsnojusias aistras“. Svetim? paslap?i? saugotojas, „Gelb?jimo armija“. „Viso pasaulio auksas“ (AA). Vertybi? „pertempimas“ (?rangos, medžiag?, atsarg? ir pan.) ten, kur šiuo metu „žydi“ (“??????????”). Lengvai skiriasi su ?gytu ir sukauptu turtu, atsisakydamas jo d?l ko nors naujo ir ?domaus.

Patologija: nuogas avanti?rizmas.Versta iš http://www.socionics.org/type/type_shul.html

Autorius:  Solanža [ 15 Lap 2006, 19:09 ]
Pranešimo tema: 

Sensorinis- etinis ekstravertas Napoleonas

Jaudrus
Nepakankamai valdosi, susižav?jimai, instinktai, nekontroliuojamos paskatos. Tvarkos siekimas, pagrinde fizin?s, o ne moralin?s (dvasin?s). Impulsyvios reakcijos, nekantrumas, leidžia pasireikšti dirglumui, atvirai išsako savo reikalavimus, veliasi ? gin?us, storžieviškai kalba, turi polink? užsiimti fiziniais darbais, kei?ia darbovietes. ?mumas, tarp j? nemažai chronišk? alkoholik?, impulsyv?s seksualin?je srityje, neišrank?s lytiniuose santykiuose, dažnai pasireiškia nepastovumas pasirinkto partnerio atžvilgiu, kai kurie pasuka prostitucijos keliu. Jaunyst?je neretai pasitaiko impulsyv?s pab?gimai iš nam?. Išsiskiria prieraišumu, r?pinasi savo vaikais, myli gyv?nus, neretai pasireng? suteikti bet koki? pagalb?. Sud?tingas m?stymas.pagal Voroš?enko.

iš www.socionics.org

Autorius:  lyrike [ 15 Lap 2006, 20:58 ]
Pranešimo tema: 

pastebejau kad napoleonas tikrai labai prieraisus, draugus renkasi ilgam, ir viska pasirenges padaryt, skirti daugybe savo laiko kad pagelbetu ne tik draugams bet ir nepazistamiems

Autorius:  Solanža [ 15 Lap 2006, 21:13 ]
Pranešimo tema: 

lyrike: t?, k? sakai, pritaiky?iau heksliams. Nežinau, ar tikrai napoleonai tokie be galo altruistiški. :strange:

Autorius:  Globas [ 04 Spa 2007, 11:55 ]
Pranešimo tema: 

Netrukus parašysiu apie napoleonu intrigas ir manipuliavimus:tongue:

Autorius:  Globas [ 05 Spa 2007, 10:37 ]
Pranešimo tema: 

Tai va. Napoleonai turi bjauria savybe - lipti kitiems žmonems ant galvos ir naudoti ju sugebejimus savo labui. Pakanka tik truputi užsižiopsoti, ir Napoleonas jau užsilipo tau ant galvos:smile: Tam jie naudoja savo neeilinius bendravimo sugebejimus bei mokejima pateikti save toki, kokio, ju manymu, reikia atitinkamoje situacijoje.

Jeigu bus teigian?i?, kad "lipimas ant galvos" nepriklauso nuo tipo, o nuo asmeniniu savybiu, tai iškart atsakau, kad ant galvos daugiausia lipa tie, kurie tam turi daugiausia sugebejimu, t. y. Napoleonai.

Autorius:  Liepa [ 05 Spa 2007, 11:53 ]
Pranešimo tema: 

Globas raš?:
Jeigu bus teigianciu, kad "lipimas ant galvos" nepriklauso nuo tipo, o nuo asmeniniu savybiu, tai iškart atsakau, kad ant galvos daugiausia lipa tie, kurie tam turi daugiausia sugebejimu, t. y. Napoleonai.


O aš manau, kad nuo asmeniniu žmogaus savybiu priklauso - šitokia tarptipiniu santykiu interpretacija.  Turi sugebejima KALTINTI, Globai...Logikui visada atrodo, kad manipuliuoja etikai, nes jis paprasciausiai negali aprepti visu niuansu (ju nemato). Etikams turbut atrodo, kad argumentais manipuliuoja logikai....

Manipuliavimo "šmeklas" matome mums nepalankiu tartipiniu santykiu atstovu EGO bloko funkciju naturalioje veikloje...  jeigu save laikome "tobulu" tipu - geriausiu iš viso sociono :tongue:

Autorius:  Solanža [ 05 Spa 2007, 11:58 ]
Pranešimo tema: 

Globas: nagi sutinku su tamstos pastebejimais:). Tik gal neivardinciau to "lipimu ant galvos". Gal tiesiog sakyciau, kad jie "moka pasinaudoti kitais zmonemis savo labui". Sita savybe liaudyje dar vadina apsukrumu:).

Idomu, kad del to, bent man, nekyla pyktis ant sio tipo atstovu. Gal kad pusiaupapildiniai? Kazkaip, yra supratimas, kad zmones kaip ir turi teise siekti savo tikslu, ir kad kiekvienas tai daro taip, kaip sugeba. Jeigu jie sugeba pajungti kitus zmones, kad sie padetu igyvendinti ju tikslus, tai why not?

Tuo labiau, kad napoleonai turi ir kitu, geru savybiu, kurios atperka toki elgesi aplinkiniu akyse. Bent man teko stebeti tokias savybes, kaip draugiskumas, gebejimas buti draugijos siela ir savo iskalba suteikti tai draugijai daug malonumo bendraujant, grazus komplimentai, geri patarimai is :wethics: puses, idomus pamastymai apie zmoniu santykius ir pan.

Autorius:  Globas [ 05 Spa 2007, 12:22 ]
Pranešimo tema: 

Liepa raš?:


O aš manau, kad nuo asmeniniu žmogaus savybiu priklauso - šitokia tarptipiniu santykiu interpretacija.  Turi sugebejima KALTINTI, Globai...Logikui visada atrodo, kad manipuliuoja etikai, nes jis paprasciausiai negali aprepti visu niuansu (ju nemato). Etikams turbut atrodo, kad argumentais manipuliuoja logikai....1. Arba sugebejima prognozuoti:tongue:

2. Aš kalbu ne apie etinius niuansus, bet apie etikos panaudojima žmoniu apgaudinejimui: ivairus apsimetinejimai ir pan. Logikoje tai butu loginiu argumentu panaudojimas siekiant kažka apgauti - neteisingi faktai ar interpretacijos, t. y. demagogija, pavyzdžiui.


Autorius:  Globas [ 05 Spa 2007, 12:30 ]
Pranešimo tema: 

Solanža: Sutinku, tiesiog kai kuriu napoleonu, su kuriais reikia tureti reikalu, elgesys šiek tiek suerzino, tai ir parašiau.

Autorius:  m2 [ 05 Spa 2007, 20:17 ]
Pranešimo tema: 

Globas:Bet ar tas susierzinimas nera Tavo asmenine problema? Taigi yra tavo asmenine reakcija, niekas gi nevercia reaguoti butent susierzinimu.....:strange: tai, kad tave erzina Napo elgesys, dar nereiskia, kad tas Napas elgiasi blogai.

Autorius:  Globas [ 06 Spa 2007, 14:27 ]
Pranešimo tema: 

m2: O visgi blogai elgiasi:wink: Pvz man tenka tureti reikalu su viena jauna napoleone (19 m.), tai jai svarbiausia yra iš manes kuo daugiau išspausti. Nuolat zyzia, kad jei kažka nupirkciau, viena karta net pradejo stumti mane link baro, kad nupirkciau jei vandens, nes ištroško vargšele (šiaip ji dirbanti). Aišku, iš manes taip lengvai neišspausi:smile: Ir nuolat ji kartoja, kad yra "geriausia mano drauge", kad ji man "patinka kaip moteris", demonstruoja ivairius pykcius, isižeidimus. Dabar, kai mes susipyke, tai apsiraminusi.

Autorius:  Globas [ 06 Spa 2007, 14:41 ]
Pranešimo tema: 

Solanža raš?:


Tuo labiau, kad napoleonai turi ir kitu, geru savybiu, kurios atperka toki elgesi aplinkiniu akyse. Bent man teko stebeti tokias savybes, kaip draugiskumas, gebejimas buti draugijos siela ir savo iskalba suteikti tai draugijai daug malonumo bendraujant


Pratesdamas Solanžos minti apie gerasias napoleonu savybes negaliu nepamineti "Mango" nares Rimos, kuri, ko gero, yra pati žavingiausia mano kada nors matyta moteriškos lyties atstove (cia kalbu apie tai, kaip žmogus save pateikia aplinkiniams; be to, isižeidimai nepriimami:tongue:). Šiaip sakoma, kad napoleone - visada graži, o jei ne - tai ji durna:smile: Nekalbant apie Rimos išvaizda, paminetini jos bendravimo sugebejimai, mokejimas palaikyti pokalbi, klausyti kitu, subtilus jumoro jausmas.


Puslapis 115 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/